Candidate registration
Employer registration
Forgot password
Sign in
Candidate registration
Create your free
account today
Subscribe for
jobs by email
Employers only
Login My Account

2x Classroom Support Workers (Weston House)/2xGweithiwr Cymorth Ystafell Ddosbarth(Tˆ y Weston) in Bridgend

Vacancy has expired

Show me jobs like this one

Job Ref: BC/648
Employer: Bridgend College
Industry: Education (General)
Job Type: Part Time
County or City: Bridgend
Location: Bridgend
Map:
Salary: £14,109 - £15,881 pro rata

2x Classroom Support Workers (Weston House)- Ref: BC/648
32.5 Hours Per Week, Term Time Only
Fixed Term until 12th July 2013
Salary Scale 1 (pts 10 – 13): £14,109 - £15,881 pro rata

Bridgend College is a dynamic Further Education College, recognised as one of the best places to work in the public sector across the UK, and is proud of its commitment and reputation in providing quality education and training to more than 15,000 students each year.


Working with students from the College’s residential unit, Weston House, you will support students with additional needs on a one-to-one basis in the classroom, assisting with their physical and emotional well-being including all aspects of personal care. With a relevant Level 2 qualification you will have experience of working with vulnerable adults, working with severe learning disabilities and communication disorders and experience of advocating independence. Experience of complex health care needs is essential for this post along with the ability to work under pressure whilst maintaining a calm approach. You must be able to work flexibly in a changing environment.

Closing date: Thursday, 9th August 2012 at 12.30pm

2xGweithiwr Cymorth Ystafell Ddosbarth(Tˆ y Weston)- Cyf: BC/648
32.5 Awr yr Wythnos, Yn Ystod y Tymor yn Unig
Tymor Sefydlog hyd 12 Gorffennaf 2013
Graddfa Gyflog 1 (pwyntiau 10 – 13): £14,109 - £15,881 pro rata

Mae Coleg Penybont yn goleg Addysg Bellach deinamig sy’n cael ei gydnabod fel un o’r llefydd
gorau i weithio yn y sector cyhoeddus yn y DU, ac sy’n falch o’i ymrwymiad a’i enw da yn darparu
addysg a hyfforddiant o safon i dros 15,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn.


Gan weithio gyda myfyrwyr o uned breswyl y Coleg, Tˆ y Weston, byddwch yn cefnogi myfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol ar sail un-i-un yn yr ystafell ddosbarth, cynorthwyo gyda’u lles corfforol ac emosiynol yn cynnwys pob agwedd o ofal personol. Gyda chymhwyster Lefel 2 perthnasol bydd gennych brofiad o weithio gydag oedolion bregus, gweithio gydag anableddau dysgu difrifol ac anhwylder cyfathrebu a phrofiad o hybu annibyniaeth. Mae profiad o anghenion gofal iechyd cymhleth yn hanfodol ar gyfer y swydd yma ynghyd â’r gallu i weithio’n bwyllog dan bwysau. Mae’n rhaid i chi fedru gweithio’n hyblyg mewn amgylchedd sy’n newid.

Closing date: 9 Awst 2012 am 12.30pm

Featured Employers

Popular Job Titles:

Popular Job Types:

Popular locations: Cardiff

Popular categories: Charity

©2012 All Wales Jobs. All rights reserved.
Powered by JobMount Job Board Software
Sign in
Candidate registration
Sign in
Employer registration